Estatuts

Índex

Capítol I.          Denominació, objecte, domicili i àmbit                                 2

Capítol  II.        Els membres de l’Associació, els seus drets i

les seves  obligacions                                                          3

Capítol III.        L’Assemblea General                                                           4

Capítol IV.       La Junta Directiva                                                                 6

Capítol V.        El president i el vicepresident                                              8

Capítol VI.       El tresorer i el secretari                                                        9

Capítol VII .      Les comissions o grups de treball                                       9

Capítol  VIII.     El règim econòmic                                                               10

Capítol IX.       El règim disciplinari                                                               11

Capítol X.        La dissolució                                                                         11

ESTATUTS AFA ESCOLA GUERAU DE JORBA. REVISIÓ SETEMBRE 2019. 

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

L’Associació Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Guerau de Jorba es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.”

Article 2

Els fins de l’associació són:

 1. a) Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als pares, mares o tutors, als mestres i als alumnes del centre i també, als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels alumnes matriculats al centre.
 2. b) Vetllar pel respecte als drets dels alumnes i per l’efectiva igualtat d’aquests drets, sense discriminació per raons socials, econòmiques, ideològiques, religioses, de raça, de sexe ni discapacitat.
 3. c) Promoure la participació de mares i pares dels alumnes en la gestió del centre.
 4. d) Assistir els pares, mares i tutors dels alumnes en l’exercici dels seus dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
 5. e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 6. f) Vetllar perquè el centre educatiu sigui una escola sana, solidària, democràtica i respectuosa amb els costums i tradicions de l’entorn socioculturali respectuosa amb el medi ambient.
 7. g) Col·laborar amb les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries , extraescolars o de serveis.
 8. h) Promoure i organitzar la realització d’activitats extraescolars artístiques, culturals, esportives i recreatives que contribueixin al desenvolupament dels alumnes.
 9. i) Promoure la plena realització del principi de gratuïtat de l’ensenyament.
 10. j) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació podrà realitza les activitats següents:

– Acollida matinal (i si s’escau tarda)

– Activitats extraescolar de tarda o migdia

– Casals d’estiu

– Gestió dels xandalls escolars o altre indumentària o material escolar.

– Participació en les festes de l’escola de Nadal, carnestoltes final de curs i les que es decideixi participar

– Festa de la tardor o primavera segons es pacti amb l’escola.

– Organització de campanyes econòmiques que es decideixi (per recaptar fons per solidaritat com “la Marató”, o per la pròpia entitat.

– Altres activitats o col·laboracions que es creguin oportunes per la Junta.

Article 3

a). El domicili de l’associació s’estableix a Jorba, i radica al carrer de les Eres, núm. 17     .

b). Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden ser socis de l’associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat.

L’admissió de socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. Nosatisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Pèrdua de la condició de pare o mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la

representació legal”.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. a) L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. b) Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. c) Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

9) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes per una raó diferent de la separació definitiva.

 1. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 2. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10

 1. a) L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. b) L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

a)L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

 1. b) La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 2. c) Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 3. d) El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 4. e) Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. a) L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
 2. b) El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. a) En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. b) Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. c) Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. d) Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. a) Qualsevol membre de l’Associació pot optar formar part de la Junta Directiva. El nombre màxim de membres de la Junta serà de 15 persones incloent-hi els càrrecs de president, vicepresident, secretari i vocals.
 2. b) La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 3. c) L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 4. d) El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 5. e) Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

 1. a)Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys màxim, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. b) El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
 4.   incapacitat o inhabilitació
 5. renúncia notificada a l’òrgan de govern
 6. separació acordada per l’assemblea general
 7. qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
 8. c) Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

 1. a) La Junta Directiva té les facultats següents:
 2. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6.   Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

6.Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

 1. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 2.   Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 3. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 4. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 5.       Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. a) La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. b) S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. a) La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. b) Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. c) La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. a) La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. b) També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. c) No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

 1. a)Són pròpies del president les funcions següents:
 2.  Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3.   Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4.  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 5.  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6.  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 7.  Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 8. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

 1. a) La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme mitjançant l’exposició d’una memòria d’activitats de caràcter anual (revisable i ajustable sempre que sigui necessària).
 2. b) La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
 3. c) Les diferents comissions o grups de treball vetllaran en tot moment pel bé col·lectiu i seran responsabilitat seva el correcte funcionament de les activitats que organitzi , l’elaboració del pressupost anual o puntual per a aquestes activitats i que prèviament haurà d’estar autoritzat pel Tresorer, President i finalment aprovat per la Junta Directiva. Les comissions estaran formades sempre d’un mínim de 2 membres.
 4. d) Els càrrecs de la Junta Directiva es podran compatibilitzar amb les diferents comissions de les que vulguin participar.
 5. e) La vigència de cada comissió estarà lligada al termini de temps que tingui la Junta amb un màxim de 2 anys.

Serà responsabilitats de les comissions també:

 1. Informar puntualment a la Junta Directiva de forma trimestral i/o quan sigui necessari sobre el desenvolupament de les activitats que coordini.
 2. Aportar solucions i/o esmenes que, pel seu caràcter general (necessitat de modificar contractacions, detectar situacions greus per a la seguretat dels alumnes i membres de l’Associació, problemes de convivència, dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics , entitats i altres persones alienes a l’Associació , etc.) i que hagin de ser resoltes per l’òrgan de govern de l’Associació (Junta Directiva).
 3. Atendre correctament totes les sol·licitudas indicacions, proposicions, esmenes, queixes, crítiques, etc. que es puguin fer a l’Associació i a les diferents comissions. Aquestes indicacions , si es considera que afecten negativament al benestar dels alumnes, s’elevaran de forma immediata a la Junta Directiva per ser tractades i resoltes amb la major brevetat possible.
 4. Ser conseqüent amb els punts exposats en l’article 2 d’aquests estatuts.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. b) les subvencions oficials o particulars
 3. c) les donacions, les herències o els llegats
 4. d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

 1. a) Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
 2. b) L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any escolar. Comença l’1 de setembre i queda tancat el 31 d’agost de l’any següent.

Article 28

 1. a) En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

b)Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 1. c) L’Associació podrà sol·licitar finançament aliè en Bancs o Caixes sempre que l’Assamblea General primer i la Junta Directiva després (ambdues amb una majoria de tres quartes parts) ho aprovin. Aquest finançament (crèdit bancari) no suposarà mai més del 5% del pressupost de l’any en curs o un màxim de 3.000; euros i sempre que es pugui s’haurà de cancel·lar dins del termini que resti per renovar la Junta Directiva (si aquest es troba en els primers dels dos anys) o en un termini màxim de dos anys.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

 1. a) L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
 2. b) Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
 3. c) El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
 4. d) En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

 1. a) Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. b) L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. c) Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. d) El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privadasense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. e) Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general de data 30 de setembre de 2019     .

 

Si voleu descarregar els estatuts en PDf clic aquí

ESTATUTS AMPA ESCOLA JORBA. REVISIÓ MAIG 2012. 

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA JORBA  es constitueix l’associació, que regula les seves activitst per la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol del dret a l’educació, Decret 202/1987 de 19 de maig , del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació i subsidiàriament per la Leli 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Article 2

Els fins de l’Associació són:

 1. a) Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als pares, mares o tutors, als professors i als alumnes del centre i també, als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació  dels alumnes matriculats al centre.
 2. b) Vetllar pel respecte als drets dels alumnes i per l’efectiva igualtat d’aquests drets, sense discriminació per raons socials, econòmiques, ideològiques, religioses, de raça, de sexe ni de minusvalidesa física o psíquica.
 3. c) Promoure la participació de mares i pares dels alumnes en la gestió del centre.
 4. d) Assistir els pares, mares i tutors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
 5. e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 6. f) Vetllar per que el centre educatiu sigui una escola sana, solidària, democràtica i respectuosa amb els costums i tradicions de l’entorn sociocultural i respectuosa amb el medi ambient.
 7. g) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 8. h) Promoure i organitzar la realització d’activitats  extraescolars artístiques, culturals, esportives i recreatives que contribueixin al desenvolupament dels alumnes.
 9. i) Promoure la plena realització del principi de gratuïtat de l’ensenyança.
 10. j) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

3.1.  El domicili de l’Associació queda fixat al carrer:

Carrer de les Eres, núm.17

08719 Jorba

Barcelona

3.2. El seu àmbit d’activitats principals es circumscriu fonamentalment a Catalunya, tot i que no exclou altres àmbits d’actuació.

Capítol  II. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves  obligacions

Article 4

Poden ser socis de l’Associació els pares, mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article 26 d’aquests estatuts.

L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop els qui la sol·liciten  han acreditat la seva condició de pares, mares o representants legals d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets dels socis:

 1. a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. b) Escollir  o ser escollits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius a l’Associació.
 3. c) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 4. d) Exposar a l’Assemblea i ala Junta Directivatot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics vetllant sempre pel bé col·lectiu.
 5. e) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió dela Junta Directivao dels mandataris de l’Associació.
 6. f)  Consultar els llibres de l’Associació.
 7. g)  Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 8. h)  Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 9. i)  Formar part dels grups de treball.
 10. j)  Posseir un exemplar dels estatuts.
 11. k)  Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

Article 6

Són deures dels socis:

 1. a) Contribuir econòmicament a sostenir l’Associació  i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
 2. b) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 3. c)  Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. d)  Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. a)  La renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat ala Junta Directiva.
 2. b) Pèrdua de la condició de pare, mare, de la pàtria  potestat o de la representació legal de l’alumne.
 3. c)  Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
 4. d)  No complir les obligacions estatutàries.

Per donar de baixa a un membre caldrà notificar la resolució de forma escrita adjuntant còpia del’acta de la reunió de la Junta Directiva on es va resoldre tal fet degudament signada.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

8.1.  L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

8.2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

8.3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. a) Modificar els estatuts
 2. b) Escollir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. d) Acordar la dissolució de l’Associació.
 5. e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. g) Aprovar el reglament de règim interior.
 8. h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. j)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

10.1.   L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any,  dins dels mesos compresos entre setembre i  juny, ambdós inclusivament.

10.2.  L’òrgan  de govern pot convocar l’Assemblea  General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer també quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10% del total de l’assciació; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc, sempre que sigui possible, dins el termini  màximde trenta dies a comptar de la sol·licitud i amb un mínim de 48 hores.

Article 11

11.1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

11.2.  La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili, correu-e o misatge de telèfon.

11.3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, succesivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva

11.4.  El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i  la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

12.1.  L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

12.2.  El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si  ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre  que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

13.1.  En les reunions de l’Assemblea General, correspon  un vot a cada membre de l’associació.

13.2.  Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats(quan una opció obtingui més vots que l’altra).

13.3.  Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

13.4.  Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

Capítol IV.  La Junta Directiva

Article 14

14.1.  Qualsevol membre de l’Associació pot optar formar part de la Junta Directiva. El nombre màxim de la junta serà de 15 persones incloent-hi els càrrecs de president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals.

14.2. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació, i està composta pel president,  el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Tots aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents sempre que sigui possible.

14.3.   L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. L’elecció es fa per majoria simple de vots.

14.4.  El nomenament i el cessament dels càrrecs han de  ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

14.5.  Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació.

Article 15

15.1.  Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.

15.2.  El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 1. a)  Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 2. b)  Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 3. c)  Baixa com a membre de l’Associació.
 4. d)  Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

15.3.  Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
 5. e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. f) Presentar l’estat de comptes de cada  exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. g) Contractar els empleats que l’Associació pugui necessitar de forma plenament justificada (per càrrega de feina i capacitat econòmica)
 8. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. j)  Nomenar els vocals dela Junta Directivaque s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

– Subvencions o altres ajuts.

– L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

 1. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 2. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.
 3. n) donar de baixa a membres de l’Associació per l’incompliment  del previst en l’article 7.
 4. o) donar d’alta a nous membres quan aquests s’hagin incorporat un cop iniciat el curs.
 5. p) proposar a l’Assamblea General la modiciació total o puntal dels estatuts.
 6. q) informar a tots els membres dels acords i gestions que siguin de caràcter informatiu general a través de qualsevol medi internet, butlletí, notificació,etc.
 7. q) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.
 8. r) Vetllar per la confidencialitat de les dades personals dels membres i alumnes de l’escola.

Article 17

17.1.  La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.

17.2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan  la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita una quarta part dels membres que la componen.

Article 18

18.1.  La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

18.2.  Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

18.3.  Quan no pot fer-ho per consens, La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

19.1.  La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

19.2.  També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V.  El president i el vicepresident

Article 21

Són pròpies del president les funcions següents:

 1. a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i dela Junta Directiva.
 2. b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com dela Junta Directiva.
 3. c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. d)  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i dela Junta Directiva.
 5. e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
 6. f)   Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General ola Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal  que estigui designat per aquests casos, per aquest ordre.

Capítol VI.  El tresorer i el secretari

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

Portar un llibre de caixa. Signar/girar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president,  i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. Així mateix s’ocuparà de la correspondència social i del segell de l’Associació.

Capítol VII .  Les comissions o grups de treball

Article 24

24.1.  La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme mitjançant l’exposició d’una memòria d’activitats de caràcter anual (revisable i ajustable sempre que sigui necessària).

24.2. La Junta Directiva s’ha de preocupar de supervisar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals han d’informar a la Junta Directiva de les seves actuacions.

24.3. Les diferents comissions o grups de treball vetllaran en tot moment pel be col·lectiu i seran responsabilitat seva el correcte funcionament de les activitats que organitzi, l’elaboració del pressupost anual o puntual per a aquestes activitats i que prèviament haurà d’estar autoritzat pel Tresorer, President i finalment aprovat en la Junta Directiva. Les comissions estaran formades sempre amb un mínim 2 i un màxim de 4 o més membres.

24.4. Els càrrecs de la Junta Directiva podran compatibilitzar els de les diferents comissions amb les que desitgin participar.

24.5. La vigència de cada comissió estarà lligada al termini de temps que tingui la Junta amb un màxim de 2 anys.

Serà responsabilitat seva també:

–  Informar puntualment a la Junta Directiva de forma trimestral i/o quan sigui necessari sobre el desenvolupament de les activitats que coordini.

–  Aportar solucions i/o esmenes que, pel seu caràcter general (necessitat de modificar contractacions, detectar situacions greus o molt greus* per a la seguretat dels alumnes i membres de l’Associació, problemes de convivència,  dur a  terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones alienes a l’Associació, etc) i que hagin de ser resoltes per l’òrgan de govern de l’Associació (Junta Directiva).

–  Atendre correctament a totes  les sol·licituds, indicacions, proposicions, esmenes, queixes, crítiques, etc  que es puguin fer a l’Associació i a les diferents comissions. Aquestes indicacions, si es consideren que afecten negativament al benestar dels alumnes s’elevaran de forma immediata a la Junta Directiva per ser tractades i  resoltes amb la major brevetat possible.

–  Ser conseqüent amb els punts exposats en l’article 2 d’aquests estatuts.

*Nota: s’entendran per situacions greus o molt greus aquelles que es consideri de forma objectiva  que posen en risc la integritat física i/o psíquica dels alumnes i/o membres de l’Associació (accidents), i aquelles que puguin provocar situacions que es consideri que de forma objectiva puguin provocar pèrdues materials i/o econòmiques per a l’escola i l’Associació (incidents).

24.6. A les activitats extraescolars (incloses les realitzades durant els mesos de juliol i setembre) s’hi podran inscriure nens i nenes d’altres centres i municipis sempre i quan ni els alumnes del centre ni les activitats organitzades per l’Associació puguin sortir perjudicades.

Capítol  VIII.  El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 1. a)  les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. b)  les subvencions oficials o particulars
 3. c)  les donacions, les herències o els llegats
 4. d)  altres ingressos que pugui obtenir a partir d’activitats aprovades perla Junta Directiva.

Article 27

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació  de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals – que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, i/o segons el que disposi la Junta Directiva – i quotes extraordinàries.

Sempre que es pugui les quotes s’abonaran mitjançant transferència i gir de rebuts bancaris.

Les decisions econòmiques i financeres que es decideixin en la Junta Directiva s’aprovaran amb una majoria de tres quartes parts.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any escolar: Comença l’1 de setembre i queda tancat el 31 d’agost de l’any següent.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Article 30

L’Associació podrà sol·licitar finançament aliè en Bancs o Caixes sempre que l’Assamblea General primer i la Junta Directiva després (ambdues amb una majoria de tres quartes parts) ho aprovin. Aquest finançament (crèdit bancari) no suposarà mai més del 5% del pressupost de l’any en curs o un màxim de 3.000,00 euros (tres mil euros) i sempre que es pugui s’haurà de cancel·lar dins del termini que resti per renovar la Junta Directiva ( si aquest es troba en els primer dels dos anys) o en un termini màxim de 2 anys.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus,  greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l´expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per  tres quartes  parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X.  La dissolució

Article 31

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

31.1.  Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

31.2.  L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

31.3.   Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

31.4.   El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’Associació de mares i pares que es mantingui dins de la ZER El Ventall, a l’entitat pública o  privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

31.5. en el cas que l’Escola Jorba  passi a estar gestionada de forma autònoma respecte la ZER El Ventall els bens, drets i obligacions de l’Associació Escola Jorba es mantindran i no suposaran en cap cas haver de liquidar l’Associació i obrir-ne una altra de nova. En qualsevol cas, si es produeix una situació com aquesta o similar caldrà exposar en l’Assamblea General i la Junta Directiva després com abordar aquest tema i resoldre’l de forma eficient.

31.6.  Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són  competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada democràtica i respectuosa amb els costums i tradicions de l’entorn sociocultural.

 1. h) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Jorba, maig 2012