Fitxa d'inscripció a l'AFA Guerau de Jorba

Omplir en cas de voler rebre la informació de l'AFA també en un altre correu electrònic
Sense espais entre els números
Utilitzaràs l'acollida tots els dies o de forma esporàdica? Quin dies teniu més disponibilitat per a extraescolars?
Com a AFA és molt important la implicació de les famílies. Per això aquest any us demanem activament que us animeu a participar en qualsevol de les comissions que s'organitzaran per a poder treballar plegats pel bé comú de les nenes i els nens i l'escola. Per a més informació sobre les comissions i el seu funcionament podeu adreçar-vos al mail: ampa.ejorba@gmail.com al número de telèfon: 693719938 / 688908113
L’AFA disposa de diferents llocs web i xarxes socials on informa i fa difusió d’informació diversa i de les seves activitats.Allí s’hi poden publicar imatges en les que apareguin, individualment o en grup, menors realitzant activitats relacionades amb l’AFA. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, del 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AFA demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, en els esmentats mitjans com en el mateix centre on apareguin els menors on aquests siguin clarament identificables.