Formulari de registre al AFA Guerau de Jorba curs 23/24
Aquest formulari serveix per a registrar les dades de la família que s'inscriu a l'AFA Guerau de Jorba
Omplir en cas de voler rebre la informació de l'AFA també en un altre correu electrònic
IMPORTANT! No posar cap espai entre els números.
Utilitzaràs l'acollida tots els dies o de forma esporàdica? Quin dies teniu més disponibilitat per a extraescolars?
L’AFA disposa de diferents llocs web i xarxes socials on informa i fa difusió d’informació diversa i de les seves activitats.Allí s’hi poden publicar imatges en les que apareguin, individualment o en grup, menors realitzant activitats relacionades amb l’AFA. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, del 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AFA demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, en els esmentats mitjans com en el mateix centre on apareguin els menors on aquests siguin clarament identificables.